Žudynės Dievo vardu Spausdinti
Straipsniai - Pagonybės ir krikščionybės sankirta
Ketvirtadienis, 15 Spalis 2009 22:12
Biblijoje dievas anaiptol nera gailestingas. Čia pateikiami faktai apie Jo „neišpasakytą gailestingumą“ - pateiksiamas sąrašas žmonių kurie buvo nužudyti Dievo asmeniškai, arba tiesioginiu jo paliepimu:

Visą populiaciją Žemėje išskyrus devynis išsigelbėjusius (Pradžios Knyga 7-23);
Visus Sodomoje ir Gomoroje išskyrus vieną šeimą (Pradžios Knyga 19:24);
Visus Egipto pirmagimius (Išėjimo Knyga 12:29);
Minią egiptiečių (Išėjimo Knyga 14:27,14:28);
Visus Faraono raitelius kartu su 600 vežimų (Išėjimo Knyga 14:27,14:28);
Amleką ir visus jo žmones (Išėjimo Knyga 17:11,17:16);
3 000 Izraeliečių (Išėjimo Knyga 32:27);
250 Levio valdovo sūnų kurie sukilo prieš Mozę (Skaičių Knyga 16:1-40);
14 700 Žydų nepatenkintų dėl nužudytų Levio sūnų (Skaičių Knyga 16:41-49);
Visą Ogo tautą (Skaičių Knyga 21:34,21:35);
24 000 Izraeliečių kurie gyveno su Moabiete (Skaičių Knyga 25:4,25:9);
Visus Madianiečių vyrus, karalius ir kunigaikščius(Skaičių Knyga 31:7-8);
Visas Madianiečių praradusias nekaltybę moteris (Skaičių Knyga 31:7-8);
Visus Amoniečius (Pakartoto Įstatymo Knyga 2:19-21);
Visus Horiečius (Pakartoto Įstatymo Knyga 2:22);
Visą Jeriko miestą, išskyrus prostitutę ir jos šeimą (Jošuės Knyga 6:20-21);
12 000 Hajo miesto žmonių (Jošuės Knyga 8:24-26);
Visus Makedosiečius (Jošuės Knyga 10:28);
Visus Lebniečius (Jošuės Knyga 10:29-30);
Visus Gazerioniečius (Jošuės Knyga 10:33);
Visus Lakhioniečius (Jošuės Knyga 10:32);
Visus Egloniečius (Jošuės Knyga 10:34-35);
Visus Hebroniečius (Jošuės Knyga 10:36-37);
Visą gyvastį kalnų ir pietų krašte, lygumose ir Asedote (Jošuės Knyga 10:40);
31 karalių su jų nesuskaičiuojamomis armijomis (Jošuės Knyga 11:12-17,11:24);
10 000 Peresiečių ir Kananiečių (Teisėjų Knyga 1:4);
10 000 Moabiečių (Teisėjų Knyga 3:29);
600 Pilistimų (Teisėjų Knyga 3:31);
Visus Sisariečius (Teisėjų Knyga 4:16);
120 000 Midianiečių (Teisėjų Knyga 8:10);
25 100 Benjaminiečių (Teisėjų Knyga 20:35);
50 070 Betsamiečių (1-oji Samuelio Knyga 6:19);
Visus Amalekiečius (1-oji Samuelio Knyga 15:3,15:7);
Visus Moabiečius ir 22 000 Sirijiečių (2-oji Samuelio Knyga 8:2-6,8:14);
40 000 Sirijiečių raitelių (2-oji Samuelio Knyga 10:18);
100 000 Sirijiečių (3-oji Karalių Knyga 20:28-30);
27 000 buvo sutraiškyti sienos (3-oji Karalių Knyga 20:28-30);
42 vaikus, kuriuos sudraskė lokys (4-oji Karalių Knyga 2:23-24);
185 000 Asiriečių nužudė angelas (4-oji Karalių Knyga 19:35);
120 000 iš Judo (2-oji Kronikų Knyga 28:6);
75 000 Persų (Esterės Knyga 9:16);
VISO: Apie 1,7 mln. lavonų.
Tikrai, koks gailestingas Dievas. Paskaičiavome, kad vidutinis vieno skerdynių seanso KillRate=42 866 žmonių. Iš šių istorijų galima pasimokyti to, kad esate saugus jei jūs nekalta mergina, vengianti miestų su juokingais pavadinimais.
Papildyta:
Va, Jums krikščioniškos moralės perlai iš "Naujojo Testamento":

Jėzus asmeniškai ragina žudyti:
2/1/18/6. O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje.

Krikščionybė kaip sekta - Jėzus ragina palikti šeimas:
2/1/29/29 Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.

Prie kankinimų ir žudymų prisidės asmeniškai ir pats Jėzus:
2/14/1/7 ... iš dangaus liepsnojančioje ugnyje apsireikš Viešpats Jėzus su savo galybės angelais.
2/14/1/8 Jis atmonys tiems, kurie nepripažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Evangelijai.
2/14/1/9 Jiems teks kentėti amžiną pragaištį, atstumtiems nuo Viešpaties veido ir nuo jo šlovingos galybės

Bedievius (ateistus, laisvamanius, pagonis ir kitokius) Dievas ir šventieji kankins asmeniškai:
2/26/1/14 Apie juos pranašavo septintasis nuo Adomo [žmogus] Henochas: "Štai atėjo Viešpats su miriadais savo šventųjų
2/26/1/15 įvykdyti visiems teismo ir nubausti visų bedievių už visus bedieviškus darbus, už visus piktus žodžius, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai".

Dievo Angelai (samdomi žudikai) nužudo Erodą:
2/5/12/23 Ir beregint jį ištiko Viešpaties angelas už tai, kad nedavė Dievui priklausančios garbės. Jis mirė kirminų suėstas.

Visi kas myli šį gyvenimą yra bedieviai ir žinoma degs Pragare:
2/21/2/15 Nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės,

Pagonims irgi bus ne pyragai:
2/27/2/26 Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdyti pagonis;
2/27/2/27 jis ganys juos geležine lazda, ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai, -


Vaikai irgi ne išimtis:
2/27/2/23 Jos vaikus aš išžudysiu, ir visos bendrijos sužinos, kad aš esu tas, kuris kiaurai permato širdis; aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus.

Pasauliečiai naikina mirties bausmę, bet čia juk krikščionybė:
Štai kokie sadistiniai kankinimai laukia žmonių per Dievo organizuojamą pasaulio pabaigą.
Daugeliui tai nesisapnavo net baisiausiuose košmaruose:

2/27/8/9 Trečdalis jūros pavirto krauju, trečdalis jūros padarų, turinčių gyvybę, išdvėsė, ir trečdalis laivų buvo sunaikinti.
2/27/8/11 Žvaigždės vardas yra Metėlė. Ir pavirto trečdalis vandenų į metėlę, ir daugybė žmonių numirė nuo apkartusio vandens.
2/27/9/2 Ji atidarė bedugnės šulinį, ir išsiveržė dūmai iš šulinio, tarytum iš milžiniškos krosnies. Ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų,
2/27/9/3 o iš dūmų pasipylė žemėn skėriai, ir jiems buvo duota galia, kaip turi galią žemės skorpionai.
2/27/9/4 Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žolei nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo.
2/27/9/5 Bet jiems buvo leista ne žudyti žmones, o juos kankinti per penkis mėnesius. Jų kankinimas it skorpiono, kai jis įgelia žmogų.
2/27/9/6 Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų.
2/27/9/7 Skėrių išvaizda panaši į žirgų, parengtų kautynėms. Ant jų galvų tartum vainikai, panašūs į auksą; jų veidai - tarytum žmonių veidai;
2/27/9/17 Taigi aš mačiau regėjime žirgus ir raitelius su krūtinšarviais, ugniaspalviais, violetiniais ir geltonais; žirgų galvos atrodė kaip liūtų galvos, o iš jų nasrų veržėsi ugnis, dūmai ir siera.
2/27/9/18 Trečdalis žmonių žuvo nuo šitų piktenybių - nuo ugnies, dūmų ir sieros, besiveržiančių iš jų nasrų.
2/27/9/19 Mat žirgų galia jų nasruose ir uodegose. Jų uodegos panašios į gyvates ir turi galvas, kuriomis kenkia.

P.S. Ir šiaip tai Naujasis Testamentas labai jau antižydiškas. Pvz.:
10 Nes daugel yra neklusnių, tuščiakalbių ir apgavikų, ypač iš apipjaustytųjų.
11 Juos reikia nutildyti, nes jie apverčia aukštyn kojomis ištisas šeimynas, mokydami, kas nedera, dėl gėdingo pelno.
Papildyta:
Deja, tikėjimas remiasi melu, iškraipymais, nutylėjimais.
Pacituosiu kai kuriuos iš 10 Dievo įsakymų... ne taip, kaip kunigai per pamokslus sako (tai su Biblija nelabai ką turi bendro), ar kaip „Katekizme“ rašoma, bet taip, kaip jie užrašyti Biblijoje (beje, pačios Biblijos vertimai skiriasi).

Taigi, kaip skamba kunigų versija ir originalas-pilna versija:

1. Neturėk kitų Dievų, tik mane vieną. („Katekizme“)
(Originalas): Jei koks vyras arba moteriškė žynys arba burtininkė bus, tie tur smerčiu mirti, reik juos AKMENIMIS ŽUDYTI;
13. Ir kurs ne norėtų jėškoti Viešpaties, Izraėlio Dievo, tam tektų MIRTI, tiek mažiemsiems, tiek didiesiems, tiek vyrams, tiek moterims.

Neminėk Dievo vardo be reikalo (Katekizme).
Originalas:
„Kursai Pono Dievo vardą bluznija, tas tur MIRTE MIRTI, visas susirinkimas tur jį AKMENIMIS UŽMUŠTI. Kaip svetimas, taip ir čiabuvys tur buti; kad tą vardą bluznija, tai tur jis MIRTI.“

3. Švęsk sekmadienį. („Katekizme“)
(Originalas): Todėl švęskite mano Sabatą (šeštadienį!), nėsa ta jums šventa tur buti. Kurs tą ne švęs, tas SMERČIU TURĖS NUMIRTI. Nės kurs kokį darbą toje dirbs, to dušia bus išgaišinta iš savo žmonių.

Kad žmonės žinotų, kaip reikia daryti, iškart ir pvz. pateikiamas:
32. Taigi vaikams Izraėl pusčioje be esant, rado jie vieną vyrą malkų renkantį dienoje Sabatos.
35. Ale Ponas Dievas tarė Maižėšiui: "tas vyras tur MIRTINAI MIRTI, visas susirinkimas tur jį AKMENIMIS ŽUDYTI atstu nuo abažo."
36. Tai išvedė jį visas susirinkimas iš abažo, ir ŽUDĖ JĮ AKMENIMIS IKI NUMIRŠTANT, kaip Ponas Dievas Maižėšiui buvo įsakęs.

4. Gerbk savo tėvą ir motiną. („Karekizme“)
(Originalas): 10. Nes Maižėšius sakė: garbink savo tėvą ir savo motyną; ir kas tėvui ir motynai keikia, tas tur SMERČIUI MIRTI.

Taigi, atrodo, kad visus paauglius reikia NUŽUDYTI...
6. Nepaleistuvauk. („Katekizme“)
(Originalas): Kas venčiavonystę perženg su kito pačia, tas tur SMERČIU MIRTI.

Tikriausiai, nereikia sakyti, kas laukia už pvz. 5. Įsakymo „Nežudyk“ pažeidimą? Teisingai – taip pat MIRTIS.

O apie visus 10 Dievo įsakymų ir jų laikymąsi Biblija sako (Naujasis Testamentas):
28. Kad kas Maižėšiaus zokaną perženg, tas TUR MIRTI be susimilimo per du arba tris liudininkus;

Taigi, Biblija moko, kaip reikia elgtis su bedieviais, darboholikais, paaugliais, paleistuviais ir kitais nekrikštais – juos visus reikia ŽUDYTI!!!
Dabar prašyčiau tikinčiųjų paaiškinti, kaip tas jūsų dievas ir „dieviškoji“ Biblija moko humaniškumo. Ar "ŽUDYTI" ir "SMERČIU MIRTI" reiškia dievo gailestingumą ir
humaniškumą?
LAST_UPDATED2
 
Komentarai (6)
su Šviesa
6 Antradienis, 27 Balandis 2010 09:20
Nepasiduokim nemeilei, mes galim kritikuot visas religijas ir tikėjimus, bet ar tai keis ką nors mumyse,juk kas yra pykčio pilnas mato visur pykti, o kas meiles pilnas , myli visus, kol neišsivaduosim iš neapykantos apie taika galim svajot.Prabuskim juk esame Dieve ir jame viskas yra, belieka mylėti ir šviesėti. SUDIE
Mielieji, žmonija jau įžemgė į Nauj
5 Ketvirtadienis, 05 Lapkritis 2009 09:55
Mielieji, žmonija jau įžemgė į Naujosios eros III-jį tūkstantmetį, bet vis dar yra gasdinama dievais, ar divu, lyg būtų kalbama ne su HOMO SAPIENS, bet vis dar su pusiau beždžionėmis. Atsigręžkime atgalios ir bent šiek tiek pažinkime savo praeitį. Nebereikalo jau mūsų protėviai sakydavo- žmogus nepažįstantis savo praeities yra amžinas vaikas. Ar ne tokiais šiame kompiuterizacijos amžiuje mus vis dar laiko mūsų laikų dvasios tėvai? Jug būtent tokiais mes vis dar ir esame, nepažinę savo garbingosios ikimindauginės (ikikrikščioniškosios) praeities.
Beje,negalime mes ir apie mūsų laikų mokslininkus sakyti, kad ir jie jau nebe vaikai. Paskaitykite inž. Romualdo Zubino knygą "Perkūnas" ir Jums atsivers akys. Tada jau galėsite į rankas imti ir to patie autoriaus knygą "Per praetį į ateitį". Pažinkime savo garbingąją praeitį ir kilkime, pagaliau, iš šio liūno.
Nežinau Zubino, pasidomėsiu. Bet visg
4 Pirmadienis, 19 Spalis 2009 06:10
BituteKu
Nežinau Zubino, pasidomėsiu.
Bet visgi krikščionys savaip viską išvarto ir tų nepatogių vietų nei cituoja nei studijuoja... Kažin kodėl mato ką nori matyti ir užsimerkia kai nenori? Gal tiesiog mąsto pozityviai ir į blogį nekreipia dėmesio? :)

Gerai čia SB apie "prosijimą":)
Apie kai kurias Biblijos vietas,tokis po
3 Šeštadienis, 17 Spalis 2009 20:26
Apie kai kurias Biblijos vietas,tokis ponas R.Zubinas turi savo nuomone,labai savotiska,beje,netgi pora knygu yra parases,sako parases ir trecia,tik leidyba stringa.
Gal ne dėlto. Ir vistik stebina, kad to
2 Penktadienis, 16 Spalis 2009 12:28
BituteKu
Gal ne dėlto. Ir vistik stebina, kad tokia knyga nešina religija visgi surado kelią žmonių širdyse. Tai kas tai per žmonės? Ir ko jie gali išmokyti savo vaikus?
Taip, tai retorika. Tad nesistebėkime, kad pilni laikraščiai ir televizija žudynių, prievartos ir kitokių skandalų.
Dėl to ir vadinasi jie "žudai - žydai
1 Penktadienis, 16 Spalis 2009 10:13
Dėl to ir vadinasi jie "žudai - žydai"
yvComment v.1.20.0