Žuvusi gintaro eilutė Spausdinti
Parašė   
Šeštadienis, 09 Rugpjūtis 2008 09:49

 

ŽUVUSI GINTARO EILUTE

Koks gi išviso Genčiarikio palikimas? Ar tik tas vandalizmo koliojamas žodis, taip neteisingai jam primestas? Ar dar tebeatmena kas Afrikoje lietuvių karalių? Štai sausi faktai:

a) Mūsų kultūros įtaka nulėmė visą arabų pasaulio vėlesnę raidą. Genčiarikis sustabdė katalikybės ekspansiją Afrikoje, išlaikydamas joje Arijų tikybą. Netgi vėlesnė Moslemo tikyba įgavo daug pagrindinių Arijų tikybos bruožų: jinai atmeta Trejybės dogmą, garbina tik vieną Visagalį,- kovos lauke kritęs karys žengia tiesiu keliu į dangų.

b) Vanduolių - berberų amalgamas sudarė elito branduolį vė­lesniame arabų imperijos užkariavime. Vanduolių laivynas liko viešpatauti Viduržemio jūroje ligi XVII amžiaus. Iki mūsų laikų, Rifo berberai išlaikė karinės drąsos reputaciją. Mūsų Baronas - Varonas - Varys, arabiškai tariamas Farys,- karžygys raitelis, tos pat Vyties - "senovinės rėdos".

c) Mūsų protautės beieškodami, ir vėl atradome amatą. Bet, jei eisčiai buvo mūsų prekybos laivynu, tai vanduoliai patys neprekiavo, o tik prižiūrėjo jo tvarkingą ir nekliudomą eismą. Tai "marinų",- jūrų išlaipinamų puolamųjų dalinių ir vandens policijos mišinys. Jų pareiga, žinoma, už tam tikrą nustatytą muitą, - saugoti prekybos kelius ir keršyti piratams, surandant ir sunaikinant jų gyvenvietes.

Genčiarikis, ruošdamas savo Kartagos laivyną tokiam eiliniam Viduržemių jūros "pacifikacijos" žygiui (tai moderniškas to veiksmo api­būdinimas), užklaustas, prieš ką ruošiamasi, trumpai atsako: "Prieš šalį, kuri užrūstino Dievą" (Salvinus). Vanduoliai išrado pirmą ir, atrodo, vienintelį istorijoje jūros raitelių ginklą. Jie visada su savim laivuose turėdavo ir žirgus (Sid. Apolinarius).

d) Vanduolių, jūros terminai prigijo visame pasaulyje: jų karvedys vadamariolas, tai dabartinis (v)admirolas, jų matelis ar matelotis, žvalgas, užsikoręs ant matos stiebo (mast), tai anglų mate, prancūzų mateIot, rusų matros. Žėgliai, burės, išžėgiamos ir sužėgiamos tarp stiebų, buvo perimtos lenku žagieI ir vokiečių segei lytimis. Ispanų ir portugalų catamaran, kautamarionė, greičiausiai ir bus tas marių kovos laivas, kurį jie naudojo.

e) Pažvelkite į 10 a ir d iliustracijas. Tai 1500 metų senumo gintaro eilutės,- tiesioginis Genčiarikio palikimas. Berberų tauta, "kurios kilmės nepajėgiama nustatyti", nieko bendra su arabais neturi. Tai kaukaziečių rasė,- ilgos tiesios nosys, plonos lūpos, yra ir mėlynakių. Jie tebegyvena aukštai neprieinamame kalnyne, prie Oued Dades (Didysis intakas), kuris teka į Dra(Undurą). Tenai jie vėl surado gimtojo krašto sniegą,- jis mums fiziologiškai reikalingas. Pats Oued, tai ne kas kita, kaip sutrumpėjusi vand (ens) šaknis.

Amerikietis žurnalistas V.Engelbert, nufotografavęs mūsų gintaro karuolius, tos muziejinės retenybės reiksmės, žinoma, nepramatė. Tačiau reporterio pastabumu jis pažymi, jog jie yra "a favorite of Berber women" - berberų moterų labai mėgiami. Jis bešališkai, kas mums dar svarbiau, pažymi jų kitas išskirtines ypatybes: didelį polinkį dainoms, svetingumą, mandagumą ir kilnią išvaizdą.

Palyginus lla ir llb iliustracijas, matome daiktinį įrodymą to papročio, apie kurį kalbėjome sidabro pinigų proga. Jie buvo naudojami tik kaipo papuošalas, ir tradiciją išsilaikė pas berberus iki šiandien. Taip atrandame mūsų vanduolių tautos likutį, sulietą su Kartagos trojėnų palikuonimis berberais, pasitraukusiais į paskutinę gamtos tvirtovę, Atlaso kalnyno viršūnes. S.Daukanto minėta kartaginiečių šventovė Rusnėje, taip neįtikinančiai atrodanti iš pirmo žvilgsnio, įgauna visai naują ir rimtą prasmę. Tai būtų mūsų brolių vanduolių nuolatinė atstovybė pas kuršius - eisčius. Juk Kartaga garsėjo, kaipo Afrikos didžiausias prekybos uostas. Jei kada atsirastų tos šventovės aukuro akmuo, kryžiuočių išvogtas ir pasiųstas Vatikanui, tai jo užrašuose greičiausiai išskaitytume tą užmirštą vanduolių palikimą.

Galutinėje išvadoje, susumuojant vanduolių epopėją, taurus jų didvyris Genčiarikis priklauso tam negausiam asmenybių ratui, į kurį įeina Aleksandras, Kolumbas, Martynas Liuteris, ir kurie savo išskirtiniu veiksmu ir nusistatymu pakeitė žmonijos raidą. Dar daugiau: jis apjungia savyje tuos tris karvedžio, atradėjo ir pranašo pradus.

Tai ne vien tik mano asmeniška nuomonė. Vanduolių žygiui atpasakoti rėmiausi gausiomis vertingos E.Gauthier knygos ištraukomis "Genseric roi des Vandales", kuris irgi stengiasi juos rehabilituoti.

10. Baltų tautiniai rūbai prieš 2200metų

Voronežo sidabro indas (4 šimt. prieš Kr.). Taip atrodė mūsų tautinis rūbas Sarmatijos laikais. Turtingai išmarginti marškiniai ir ilgos siauros kelnės. Ukrainai marginių piešinį išlaikė beveik be pakeitimo.

Jaunasis sekitas (žvalgas) ginkluotas šventu karo kirviu "labriu". Vyresnysis rago lanku ir išmargintu brangakmeniais odos saidoku.

Kuršių ir vanduolių mergaičių galvos aprėdai labai panašūs.

 

 
 
Česlovas Gedgaudas
LAST_UPDATED2