Vardas-Lietuva Spausdinti
Straipsniai - Praeitis iš arčiau
Šeštadienis, 25 Liepa 2009 14:33

 Daugelis Lietuvos kalbininkų ieškojo Lietuvos vardo kilmės ir reikšmės.Ieškojo ir nerado.Nusivylę ieškojimais ėmė sieti šį vardą su dažnai lyjančiu lietumi, kiti-su kažkokio mažyčio upelio Lietauka pavadinimu.
Lietuva buvo didi ir galinga šalis.Jos sienos plėtėsi nuo Vyslos ir Juodosios jūros iki Europą nuo Azijos skiriančių kalnų. Ankstesnysis lietuvių pavadinimas-getai ( kai kas vardą transformavo į gotus ) Ar galima patikėti, kad tokia šalis, kuriai mažų mažiausiai yra dešimt tūkstančių,( o ne vienas tūkstantis )o kalbai-dvidešimt tūkstančių , galėjo būti vadinama kokiu nors niekam nežinomo upeliūkščio vardu.
        Lietuvos vardas nėra paslėptas .Jis buvo užrašytas Simono Daukanto ir į rankas mums duotas šio vardo raktas.Tačiau kažkodėl niekas jo nerado. Įvairiausi okupantai Daukanto knygų nespausdino ,o lietuvių kalbą visaip naikino. Jie neleido skaityti ir pažinti senųjų Lietuvos rašytinių šaltinių.
          Simonas Daukantas "Būdas senovės Lietuvių kalnėnų ir žemaičių“  mums nurodė Lietuvos vardo kilmę.Gal dėl to, kad ši knyga nebuvo spausdinama, to vardo iki šiol niekas taip ir nesurado.Tačiau lietuvių kalbos tyrinėtojams kalbininkams turėtų būti nepatogu, kad Lietuvos vardas, visą laiką ,nuo 18 amžiaus buvęs  jiems prieinamame , viename iš pirmųjų lietuvių kalba parašytų knygų taip ir liko “neatrastas“ Ši knyga -tai toks žinių apie senovės Lietuvą ir papročius ir tikėjimą šaltinis, kad jai lygių rašytinių šaltinių nėra.
         Skyriuje „ Rėda (tvarka) senovės lietuvių pusl.141 “, ( tai laikai kai valdė Videvutis ir Brutenis , apie 550 -570 mūsų eros metus ) Simonas Daukantas parašė:
...“ Kūrėjų kūrėjo (tuometinio vyriausiojo tautos valdovo) tarnai arba kunigai , kurie padėjo jam jo darbą atlikti ,vadinosi vaideliotais , žygovais ,viršaičiais arba viršininkais , pagal tą , kuo rūpinosi ;visi buvo bemoteriai arba našliai,vyrai regėję šilto ir šalto,vilko nešti ir pamesti,apie kurių būdą ir užsėmimus (pareigas) viršiau minavojau.Tuos jo tarnus svietas paprastai žyniais ,arba kunigais ,vadino ,tarp kurių vienus pats kūrejų kūrėjas sau skyrė , kitus rinko pats svietas ,į kuopas (sueigas) suėjęs ,tarp savęs ,vyrus dorus ,išmintingus ,viso patyrusius,kuriems , kūrėjų kūrėjo pasiteiraujant ,ūkės LIETĄ (valstybės valdžią) rėdyti (tvarkyti) reikėjo.“
         Toliau tekste rašoma apie dviejų garsiųjų senosios Lietuvos valdovų-Brutenio ir Vaidevučio (apie kuriuos mūsų Lietuvos istorijose duomenų beveik nerasime), sprendimą perduoti valdžią jaunesniems, o patiems susideginti , kadangi ši teisė buvo įteisinta Brutenio teisyne.(apie 550 m.e.metus.). ir kaip gyvenimą užbaigdavo senovėje garbingi vyrai ir moterys.
......  Kūrėjų kūrėjas Brutenis , liepęs malkinę sukrauti, save užkelti , tenai svietą suvadinęs , taip sakęs:Praėjusią naktį girdėjot dievų balsą ,kurie man liepė savo valia jums apreikšti,-klausykit ir įsidėmėkit ją:
        Jums reikia vienybėj gyventi ir dievų įstatymus pildyti, kunigai (kunigaiksčiai) tarp jūsų tegyvena ,jus temoko ,teguodžia , tetaria , mažus kerštus tetaikina ,o didžiuosius kūrėjų kūrėjui te palieka .Toliau  išguldė(išdėstė )svietui įstatymus, kuriuos , idant tvirtai įsidėtų ir amžinai minėtų , paskui, palipus ir Vaidovyčiui (Vaidevučiui) , seneliui rykiui, ant tos pačios malkinės , liepęs Brutenis uždegti ją. Toliau išguldė svietui įstatymus , kuriuos , idant tvirtai įsidėtų ir amžinai minėtų , paskui , paliepus Vaidovyčiui (Vaidevučiui), seneliui rykiui , ant tos pačios malkinės , liepęs Brutenis uždegti ją. Tad vėl ėmęs svietui sakyti:Dievai mudu pakvietė į puotą liknksmintis antrame gyvenime su mudviejų prieteliais.Todėl skirkivos nuo jūsų ir linkiva lietos (išnašoje-valdžios , valstybės ) vyrams pakelti tarp savęs naują rykį , kurs jus rėdytų ,taikintų ,  kliautį tarp visų saugotų , tokį rykį, kurs dievams tinka ir kūrėjų kūrėjo klauso".
.Minėkit visados, jog mudu aukojavos del jūsu laimės , tenai už jus melsivos , kaip čia darėva ;mylėkit vienas kitą  ir neapleiskit varge , godokit kūrėjų kūrėją, kurį kunigai jums pakels ,idant kada kados jis mirdamas šventu dievo žodžiu jus laimintų , kaip dabar aš jus laiminu.
Tada abudu seneliu uz ranku susikibusiu , pragydusiu ir giedodamu lygiai su malkine sugruzdejusiu.(sudegę)“
Šios Simono Daukamto knygos eilutės, kuriose paminėtas žodis „lieta „ patvirtina, kad mūsų šalis tuomet buvo pavadinta „Valstybe „ .Kadangi Lietuva buvo didelė ir galinga, bet anksčiau buvo valdoma atskirų valdovų (rykių ), jie sukūrė Lietą , kuriai pridėjus galūnę -uva (Dainava,Nadruva,Sūduva) įgijo pavadinimą „LIETUVA „ o kitaip - VALSTYBĖ . Beje, latviai Lietuvą vadindavo „Lietava“.Kita knygoje nurodyta žodžio „lieta“ prasmė- nauda.
      Šis pirminis rašytinis šaltinis patvirtina, kad mūsų valstybės- Lietuvos pavadinimas :Lieta , Lietuva kilęs mažiausiai prieš 1500 metų.
Mums , lietuviai , nereikia tarti- „Lietuvos valstybė“ ,  pakanka paskyti žodį LIETUVA Taigi kaip pasakyta .“Imkit mane ir skaitykit, o skaitydami permanykit ...“
.Viskam ateina savo laikas ir viskas , kas buvo  slapta, tampa atvira.

Aldona B.Jankevičienė

LAST_UPDATED2
 
Komentarai (3)
TĄSA Pvz.: nelyginamai BULĖS, BULV
3 Penktadienis, 07 Rugpjūtis 2009 15:24
TĄSA

Pvz.: nelyginamai BULĖS, BULVĖS, BULIAUS sąskambių
išraiškoms (savu laiku, sava reikšme, sąmoningai
savaime ir SKYROM įgyventoms mūsų kalboje; įsp.
- nesupainios juk skaitytoja/-jas su žodžio SKYRIA
prasmėm). Taip ir tūkstantmetės visų gimstančių!
žodžių klajonės: kai kas įsiskolinę ir lig šiol
neatmainomai naudoja ne kurias "bull..." sąmoningo
raiškos suvokimo atmainas (mes žinę-pažinę kas tai, kiti girdę-išgirdę, skolinio tęstinumu sau perėmę)
- kaip ir Vartai (vieta) laukti = "warten", kaip ir
Geldutės (žymuo-daiktas) atmaina pinigui = "geld"
pas kitus, artimesniuosius Riugenui jūros kaimynus.
Taip ir LIETA.
Atsekti žodį-laike-prasme-vieta suvesti...
kur turėtis.
Turime - LIETUVĄ.
Ir turėkime:
lietuviai - turėtuviai (senoviškiausiųjų žodžių).
Šiandien pranešta apie Pirėnų pusias
2 Penktadienis, 07 Rugpjūtis 2009 15:17
Šiandien pranešta apie Pirėnų pusiasalyje 1993 m. rastą seniausią žemlapį.
Prieš 20000-25000 metų įsikalbėdami su gamta, su
aplinka ir aplinkiniais lietuviškai... ir su
visomis tautomis, jų kalbomis susiliejome į bendrą
visumą po Saule, - Pasaulį.
Kiti vadina kitaip. Lieti, liesti, liestis...
jau rašiau, kad ir liejinys ir lydinys, - tvirtybės
išraiška; LIETA (liejimu, "slitkom" - litawa, lietava) A T P A Ž I N A M A ir mūsų pačių, ir kitų.
Įdomus straipsnis. Tačiau iki šiol
1 Pirmadienis, 27 Liepa 2009 06:28
Įdomus straipsnis.
Tačiau iki šiol istorikai akcentuodavo, kad S.Daukantas buvo romantiškasis istorijos rašytojas, t.y. rašydavo savo sugalvotas versijas, kai neturėjo moksliškai pagrįstų faktų.
Įdomu, kaip galima pagrįsti, kad senybinis žodis "LIETA" reiškia VALSTYBĘ?
PASTABA tekstu surinkimui: labai jau daug korektūros klaidų. Reiktų šį darbą atlikti atidžiau.
yvComment v.1.20.0